Трудови договори, досиета на служители

Създаване и поддръжка на трудови досиета на служителите

  1. 1Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски и за прекратяване на трудовите правоотношения и тяхното своевременно представяне в НАП;
  2. 2Създаване и поддържане на трудови досиета на служителите;
  3. 3Изготвяне на длъжностни характеристики;
  4. 4Представяне на информация относно трудовите правоотношения в нормативно определените срокове в съответните офиси на НАП;
  5. 5Подготвяне на документи за пенсиониране и оформяне на трудов стаж;
  6. 6Изготвяне на служебни бележки и удостоверения, относно трудовите правоотношения;