Справки

Изготвяне на периодични справки

  • за нуждите на миниджмънта
  • за нуждите на счетоводството
  • периодичните справки към Националния Статистически Институт
  • справката за труда към Годишния финансов отчет на предприятието
  • справки при извършването на ревизии и проверки

Съвместна работа с финансовия отдел на фирмата при годишното приключване и независимия одит.