Възнаграждения, осигуровки, данъци

Изчисляване на трудовите възнаграждения и осигурителни вноски

  1. 1Изчисляване на основна работна заплата, доплащания и обезщетения по КТ, бонуси и удръжки на персонала;
  2. 2Съставяне на авансова и/или месечна ведомост за заплати и документите за възнагражденията по извънтрудовите правоотношения;
  3. 3Изчисляване на осигуровките и изготвяне на платежните документи на фирмата;
  4. 4Месечно подаване на информация към НАП за преведените осигуровки и данъци;
  5. 5Оформяне и представяне пред ТП на НОИ на документи, свързани с обезщетенията на служителите.

Изплащане на трудовите възнаграждения

  1. 1Безкасов превод на заплати – масов превод или платежни за заплати;
  2. 2Изготвяне на фишове за заплати и сметки за изплатени суми – персонално за всеки служител.