Пейрол услуги

Изчисляване на трудовите възнаграждения и осигурителни вноски 1Изчисляване на основна работна заплата, доплащания и обезщетения по КТ, бонуси и удръжки на персонала; 2Съставяне на авансова и/или месечна ведомост за заплати и документите за възнагражденията ...
 
Изготвяне на периодични справки за нуждите на миниджмънта за нуждите на счетоводството периодичните справки към Националния Статистически Институт справката за труда към Годишния финансов отчет на предприятието справки при извършването на ревизии и ...
  
Създаване и поддръжка на трудови досиета на служителите 1Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски и за прекратяване на трудовите правоотношения и тяхното своевременно представяне в НАП; 2Създаване и поддържане на трудови ...
   
Изготвяне на документи за пенсиониране – УП-1, УП-2 и УП-3 Изготвяне на документи за инспекция по труда Регистрация по закона за защита на личните данни Допълнително доброволно и задължително осигуряване и промяна на пенсионен фонд
    
Нашите експерти са на разположение за консултации по всички трудови и осигурителни въпроси. .