Сравни Пейрол

Конфиденциалност
Независимост от текучество на специалист ТРЗ
Спестявате
- специализиран софтуер
- работно място/места
- обучение на персонала
Ползване на специализиран софтуер без влагане на средства
Спестяване на средства за обучение
Ползване на експерти без влагане на средства за тяхното обучение
Спестяване на работно място/места
Не е необходимо осигуряване на работно място
Ниски разходи по поддръжка процеса по администриране на възнагражденията
Софтуер спестявате закупувате и поддържате
Специалист ТРЗ имате на разположение непрекъснато зависимост от текучество и отсъствия
Конфиденциалност висока и гарантирана съществува риск
Професионализъм висококвалифицирани и опитни специалисти средства за периодични обучения
Отговорност договорна дисциплинарна
Цена на услугата заплати / бонуси / осигуровки, работно място

Съпоставяйки предлаганото средно възнаграждение на ТРЗ специалист и стойността на програмни продукти и абонамента за поддържането им и съпътстващите процеса на администриране разходи със средната цена за администриране на възнагражденията може да обобщим, че цената на пейрол услугата, предлагана от специализиран външен консултант е с над 30% по-ниска.

Закупуване на програмен продукт – 400-2000 лв.
Актуализация на продукта – 100-500 лв. годишно
Месечни разходи за един служител ТРЗ – 700 лв. /вкл. заплата и осигуровки/
Работно място – компютър, консумативи, пространство, мебели – 150 лв. месечно

Защо е по-добре да се ползва външна пейрол компания /аутсорсване на възнагражденията/, отколкото да се работи с отдел ТРЗ?

  1. В една организация трудно се запазва конфиденциалността
  2. Не е необходимо поддържане на работни места, специфично хардуерно и софтуерно обезпечаване, както и средства за обучение на персонала
  3. Спестяват се време и средства за подбор на служителите в този отдел
  4. На клиентите ни е предоставена възможност за използване на натрупан с годините опит и професионализъм

При използване на отдел ТРЗ, състоящ се от един човек, изчисляването и получаването на възнагражденията в дружеството става прекалено зависимо от присъствието или отсъствието на този служител. При аутсорсването на възнагражденията не е възможно да се забавят плащанията или да не се издаде необходим документ в договорените срокове.

В голяма част от организациите е възложено на счетоводител да обработва досиетата на служителите и да администрира възнагражденията. В този случай е особено важно работодателя да има ясна представа, че счетоводителя трябва да следи промените в цялата данъчно-осигурителна система. Аутсорсването на възнагражденията ще облекчи дейността на счетоводителя и ще създаде предпоставка за съсредоточаването му върху счетоводния процес.

Аутсорсвайки администрирането на възнагражденията Вие си осигурявате експертно спокойствие и намаляване разходите си. Проверете...