Пейрол

Вашите отговорности, ПРЕДИ да използвате външна пейрол компания: 

 1. 1Месечно изчисляване на заплати, осигуровки, данъци и удръжки на персонала – изготвяне на ведомост за заплати:
  • основна заплата, допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер – клас за трудов стаж и професионален опит, и с променлив характер - извънреден и нощен труд, бонуси, премии и др.,
  • отпуски и обезщетения по Кодекса на труда и по Кодекса за социално осигуряване
  • удръжки за осигуровки, данъци и други в съответствие с действащата нормативна уредба и вътрешни правила на фирмата
 2. 2Отчитане на присъствени дни и отсъствия на служителите
 3. 3Изготвяне на платежни документи за осигуровки и данъци
 4. 4Превод на заплати – масов превод или платежни нареждания
 5. 5Изготвяне на фишове за заплати – персонално за всеки служител
 6. 6Изготвяне на месечни документи за представяне в НАП и НОИ
 7. 7Подаване на информация в НАП
 8. 8Представяне на болничните листове и съпътстващите документи в НОИ
 9. 9Изготвяне на трудови, граждански договори и договори за управление, допълнителни споразумения към тях
 10. 10Обявяване на трудовите договори в НАП
 11. 11Длъжностни характеристики
 12. 12Оформяне и проследяване на всички видове отпуски на служителите
 13. 13Ежедневно проследяване на промените в трудовото и осигурителното законодателство
 14. 14Годишно преизчисление на данъка
 15. 15Изчисляване на провизиите за неизползвания отпуск
 16. 16Рекапитулации за начисления, удръжки и разходи за осигуровки
 17. 17Справки за нуждите на мениджмънта и счетоводството
 18. 18Поддържане на дневник за издадените трудови книжки
 19. 19Водене на регистър на представените документи за изчисляване и изплащане на парични обезщетения
 20. 20Изготвяне на служебни бележки при поискване от служителите – за детски надбавки, за кредитни интитуции, за учебни заведения и др.

Вашите отговорности, СЛЕД избора да използвате услугите на Ей Ди Ен – Пейрол Сървисиз

 1. 1Отчитане на присъствени дни и отсъствия на служителите

 

 

Пейрол /бълг. администриране на трудовите възнаграждения/ - работна заплата, социални и здравни осигуровки, данъци, бонуси, удръжки, болнични, назначения, уволнения, намалено работно време, извънреден труд, трудови досиета, молби за отпуск, полагаем отпуск, неплатен отпуск, масов превод на възнаграждения, трудови застраховки, трудова медицина, инспекция по труда, регистрация като администратор на лични данни, декларация за условия на труд, декларация образец 1 и 6, уведомления по чл. 62, заповеди, длъжностни характеристики, служебни бележки, фишове за заплати, УП-1, УП-2, УП-3, декларации, НКП, НКИД, обезщетения по КСО и по КТ, подаване на информация към НАП, НОИ и Инспекция по труда, срокове – това е нашият фокус, а Вашият е Вашата дейност

 

Използването на пейрол компания Ви дава възможност да се фокусирайте се върху Вашия бизнес. 

 

Целия пейролинг процес отклонява вниманието Ви от Вашия бизнес.

 

Аутсорсването на процеса Ви гарантира конфиденциалност. 

 

Администрирането на възнагражденията, осигуровките, данъците и обезщетенията на фирмата в период на постоянни промени в законодателната уредба е сложен и трудоемък процес, който съпътства дейността, но не е източник на печалби. Възлагането на дейността по обслужване на заплатите на експертите от “Ей Ди Ен – Пейрол Сървисиз” ви гарантира конфиденциалност, освобождава Ви от необходимостта да наемате и обучавате квалифициран персонал, спестявате средства по закупуване и поддържане на актуален софтуер и ви дава възможност да насочите усилията си за развитие на бизнеса Ви.