Счетоводно обслужване

В процеса на бързо променящо се законодателство, Вие имате нужда от компетентно и своевременно счетоводно обслужване. Ние предлагаме цялостно счетоводно обслужване, както и отделни счетоводни процеси. Възможно е вместо Вас или Вашите счетоводители да изготвяме месечно дневниците по ЗДДС и да ги подадем в НАП, да администрираме възнагражденията, да изготвяме и подаваме дневниците по система Интрастат, да изработим и представим отчети в БНБ, КФН, НСИ, да подготвяме платежни документи за разплащания с контрагенти, персонал и различни институции.  

Цялостното счетоводно обслужване включва:

Приемане и обрабатка на първичните счетводни документи,  хронологично, синтетично и аналитично счетоводно отчитане на дейността по представените първични документи, изготвяне на ведомости за заплати, изчисляване на осигуровки, данъци и подготовка на платежни документи за плащането им, изготвяне на необходимите документи по ЗДДС, Интрастат, БНБ, НСИ и тяхното подаване, годишно приключване, изготвяне на годишни отчети и данъчна декларация в нормативно определените срокове, присъствие и участие в данъчни ревизии, проверки от НОИ и при годишния финансов одит, изготвяне на необходимите справки за мениджмънта.

Ей Ди Ен – Пейрол Сървисиз предлага специализирани счетоводни услуги за инвестиционни посредници, юридически лица с нестопанска цел, фондации, спортни клубове и политически партии.