Често срещани грешки

При изготвяне на месечните заплати и осигуровки от лице, което не е ТРЗ специалист се допускат пропуски и грешки.
Къде и кога се допускат

  • Изчисляване – проценти и суми
  • Превод – сметки, параграфи и суми
  • Подаване на информация- погрешна или неподаване /1 и 6/
  • Спазване на срокове
  • Представяне на болнични
  • Неправилно изготвени документи / трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване/
  • Ненадлежно налагане на дисциплинарни наказания

Категория Едно

Име, заглавие на грешката

Заглавие на грешка

 

Категория Две

Заглавие на грешка 2

Катерогия ТРЗ

тест грешка