Терминологичен речник

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ
абонамент
предплата за придобиване на право за ползване на услуга с определен срок
 
аванс
парична сума, която се дава или се взима като предплата
 
авторски и лицензионни възнаграждения

плащанията от всякакъв вид, получени за използването или за правото на използване на всяко авторско право

 
администриране

дейности по обработка на даден процес, включващ събиране на данни, изработване на данни и обобщаването им

 
анулиране
писмен или устен отказ от изразено вече становище/поръчка/документ 
 
аренда
доход, който арендодателят получава по силата на договор за аренда
 
аутсорсване
пълно или частично изнасяне на дейности извън организацията на определени процеси
 
баланс
съотношение между взаимносвързани показатели
 
безкасово плащане
безналично плащане
 
безопосни и здравословни условия на труд

условия на труд, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица

 
безсрочен трудов договор
трудов договор, в който страните не са определили времето за неговото съществуване
 
болничен лист

документ, удостоверяващ констатирано здравасловно състояние на лице в определен момент и съдържа медицинска, трудово-правна, финансова и статистическа част

 
бонус
материално изражение на стимулиране на наето лице
 
брутна заплата

брутната работна заплата включва основна работна заплата; възнаграждение над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда; допълнителните трудови възнаграждения, както и възнаграждения при вътрешно заместване; възнаграждение при престой или поради производствена необходимост; при неизпълнение на трудовата норма; при некачествена продукция и възнаграждение за платен годишен отпуск

 
ваучери за храна

вид книжа за замяна, предоставени чрез работодателя на работниците и служителите, които се използват като разплащателно средство в обекти за търговия с храни съгласно сключен договор за обслужване с оператор

 
ведомост за заплати

основен месечен документ, изготвян от работодателя, в който се изчисляват брутното трудово възнаграждение, обезщетенията, удръжките за осигуровки, данъци и други и нетната сума за получаване

 
вредни фактори за здравето и безопасността

физически, химически, биологически, психологически, организационни и други въздействия, които влияят негативно или заплашват здравето и безопасността на работещите

 
временно отстраняване от работа

действия от работодателя за недопускане до работното място на работник или служител, който се явява в състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения

 
възнаграждение
заплатена сума за извършена работа
 
възнаграждения за технически услуги

плащанията с източник Република България за монтаж или инсталиране на материални активи, както и всякакви услуги от консултантско естество и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице

 
възникване на осигуряването

осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава

 
вътрешни правила

конкретни права и задължения на всички работници и служители страна по индивидуално трудово правоотноиение с работодателя, свързани с организацията на трудовия процес и осигураването на безопасна и здравословна работна среда

 
вътрешни правила за организацията на работната заплата

съвкупност от правила, които установяват общите положения за организацията на работната заплата, определяне и разпределение на средствата за работна заплата, определяне на минимални стойности на основните заплати по длъжностни нива, редът и начинът за определяне и изменение на допълнителните трудови възнаграждения и др.

 
граждански договор
вж. извънтрудови правоотношения
 
график
начин на разпределение за определен период
 
данък
определена със закон сума, която се заплаща на държавата и общините
 
дата на сключване на трудов договор
денят, в който е постигнато съгласие за съдържанието на трудовия договор в писмена форма
 
действителен стаж

действително изслуженото календарно време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило без трудово правоотношение, както и времето, през което лицето изцяло се е осигурявало за своя сметка

 
деклерация за регистрация

декларация по утвърден образец за започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице

 
дисциплинарна отговорност
виновно неизпълнение на трудовите задължения
 
дисциплинарно наказание
принудителни мерки спрямо работника при нарушения на трудовата дисциплина, налагани от работодателя
 
дисциплинарно наказание /видове/
дисциплинарните наказания са забележка, предупреждение за уволнение и уволнание
 
длъжностна характеристика

кратка характеристика или описание на работата. Тя включва условия за приемане на работа, указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, определяне на длъжността по НКП и др.

 
длъжностно лице

работник или служител, на когото е възложено да упражнява ръководство на трудовия процес в предприятието

 
длъжностно разписание /щатно разписание/

документ, въз основа на който се изготвят длъжностните характеристики за всяка длъжност в съответна фирма или организация

 
дневник за издадените трудови книжки
опис на издадените от работодателя трудови книжки с данни за предаването и връщането им на работниците
 
договор за управление
договор в писмена форма, с който се уреждат отношенията между дружетвата и управителите /вж. управител/
 
договор за ученичество

договор, по силата на който работодателят се задължава да обучи ученика в процеса на работата по определена професия или специалност, а ученикът да я усвои

 
документи за пенсиониране

документи, удостоверяващи трудов стаж и доход - УП-1, УП-2, УП-3, Трудова книжка, Осигурителна книжка, Военна книжка, Акт за раждане на дете, Служебна книжка, Удостоверения от НОИ за стаж за работа в чужбина, Удостоверение от НОИ за платен стаж

 
допълнителен платен годишен отпуск

право на отсъствие от работа в по-големи размери от размера на платения годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, за работа при ненормиран работен ден и установените с наредба на Министерския съвет

 
допълнителна пенсия
срочно или безсрочно месечно плащане от фонд за допълнително пенсионно осигуряване на пенсионер, на наследници на осигурено лице или на наследници на пенсионер
 
допълнителни възнаграждения

задължителни за заплащане възнаграждения, определени с Наредбата за структурата и организацията на работната заплата или с дуг нормативен акт, както и договорените с индивидуален и/или колективен трудов договор

 
допълнителни възнаграждения /видове/

допълнителни възнаграждения за положен извънреден труд; за всеки отработен нощен труд между 22.00 ч. и 6.00 ч.; за времето или служителят е на разположение на работодателя извън територията на предприятието; за образователна и научна степен "доктор" или за научна степен "доктор на науките", свързана с изпълняваната работа, за придобит трудов стаж и професионален опит; за постигнати резултати от труда; за промени в условията на труд с временен характер; за участие в печалбата

 
допълнително доброволно осигуряване

допълнително доброволно осигуряване в учреден от лицензирано осигурително дружество фонд, чрез който се осигуряват средства, които се покриват рискове за безработица и обучение по индивидуална партида на лицата

 
допълнително доброволно пенсионно осигуряване

допълнително доброволно осигуряване в учреден от лицензирано пенсионноосигурително дружество фонд, чрез който се осигуряват средства за допълнителна пенсия по индивидуална партида на всяко лице

 
Допълнително задължително пенсионно осигуряване /ДЗПО/
задължително осигуряване в универсален пенсионен фонд за лица родини след 31.12.1959 г. с цел получаване на допълнителна пенсия
 
доход
пари и ценности, които се получават от някаква дейност за определен период от време
 
държава членка
държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство
 
елементи на трудовото възнаграждение
съвкупност от елементи, включващи основна работна заплата, допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда,  в друг нормативен акт или в колективен трудов договор и други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор
 
жалба
устно или писмено оплакване от нередности с презумция да бъдат отстранени